ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува
извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание
преди предаването на избирателния списък на СИК
(по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Док. за самоличност вид
Номер
Издаден от
Издаден на
Постоянен адрес:
Област
Община
Населено място
Район
Жилищен кв./Улица
Блок №/Улица №
Вход
Етаж
Апартамент
Желая да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) за гласуването при произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. в секция №:
и да бъда вписан/а в избирателния списък в секция №(по постоянния ми адрес):
ДЕКЛАРИРАМ, че няма да гласувам на друго място в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
Дата: 25.03.2017 г.
********************************************************************************
Заявлението – декларация се подава до общинската администрация от лицата, заявили, че ще гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.
Заличаването и вписването се обявяват незабавно и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на общината.