ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
Издаване удостоверение за данъчна оценка
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля,
 
Дата: 01.05.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 10 BGN 7 дни
Необходими документи
Наименование
Документ за собственост върху земята или отстъпеното право на строеж
За право на строеж
Документ за самоличност /пълномощно
За право на строеж
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
За право на строеж
Служебна бележка за характеристиките на земята от Общинска служба по земеделие;
Издаване на данъчна оценка за земеделски земи
Кадастрална скица на имота
Издаване на данъчна оценка за земеделски земи
Документ за самоличност /пълномощно;
Издаване на данъчна оценка за незавършен строеж
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
Издаване на данъчна оценка за незавършен строеж
Констативен протокол, удостоверяващ степента на завършеност на строежа/срок на валиност 3 месеца от издаването му
Издаване на данъчна оценка за незавършен строеж
Документ за самоличност/пълномощно
За декларирани жилищни имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДокумент за самоличност/пълномощДТ
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно