ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
Учредено безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля,
 
Дата: 01.05.2017 г.
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно