Welcome!
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
Издаване на удостоверение за наследници
Заявление
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЛЕД СМЪРТТА НА
Собствено
Бащино
Фамилно
Роден(а) на
Гражданство
Месторождение
Местоживеене /община, населено място, област/
Починал(а) на
Акт за смърт
Издадена от
ОСТАВАТ СЛЕДНИТЕ ЗАКОННИ НАСЛЕДНИЦИ:

Собствено, бащино и фамилно
Роден/а/ на
Починал/а/ на
Родство
Местожителство
Дата: 01.05.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 2 BGN 3 дни
Необходими документи
Наименование
Лична карта или пълномощно от наследник
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно