Услугата в момента не е активна!
Изберете желаната от Вас услуга:
 • 1
  Издавана на удостоверение за раждане - дубликат
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  3
  Издаване на препис – извлечение от акт за смърт
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  4
  Издаване на удостоверение за постоянен адрес
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  5
  Издаване на удостоверение за настоящ адрес
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  6
  Издаване на удостоверение за наследници
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  7
  Издаване на удостоверение за родствени връзки
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
 • 1
  Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на удостоверение за търпимост
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  3
  Издаване на удостоверение за законност на сгради
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  4
  Отразяване в разписния лист(имотен регистър) към кадастрален план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобряването му
    Услугата изисква подписване 
 • 1
  Учредено безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост
    Услугата изисква подписване 
 • 1
  Разрешение за промяна на работното време по искане на търговците
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
 • 1
  Издаване удостоверение за декларирани данни
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  2
  Издаване удостоверение за платен данък върху наследство
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  3
  Издаване удостоверение за данъчни задължения
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  4
  Издаване удостоверение за данъчна оценка
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
 • 1
  Изготвяне образец УП-2
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  2
  Изготвяне на образец УП-3
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща